Search form

Mateo 22

I binuwayae fantag bé uyote

1Atin ménuret man i Jesuse binuwaya dob de étéw. 2Ménbéréh mano, “I kéféguléw i Tuluse loo bé ni. Wén i ségétéwe datu réménigo karagiya dob uyot i nga ne lagéy fébawagén. 3Amun énggumah i gaiwe, sénuguén i de sugu-sugué no mangéy témawag bé de étéw sénéngkat ro brab émbéréh dob berowe bé énggumahén i gaiy uyote brab fatut magéw ro mangéy dob lawi ne. Endob ménika ro magéw. 4Mélaw i datue ni sénuguén man i de ségiyo sugu-sugué no mangéy méréh dob de ni do étéw sénéngkat ro mano, ‘Méntafayén i karagiyae béleewe ni. Ménsumbalién i de bobo ayam atin méntogohén i kéluhanane. Enggomén, angéy gomén dob uyote ni.’ 5Endob i de étéw sénéngkat ro, énda fo nifat ro de brab énda fo ménangéy ro dob uyote ni. Yamula i ségétéwe de ménangéy dob safad ne, atin i ségétéwe de ménangéy dob daganga nuwe. 6Atin i de dumo bé de ni étéw sénéngkat ro génamak roy de sugu-suguéy datue ni. Atin lénubag ro brab fénléhu ro bero. 7Mélaw i datue ni toow fo ménkérit. Mélaw sénuguén i de sundalo no atin fénléhu roy de ni étéw ménméléhu, atin ténuwég roy ingéd ruwe. 8Tidéw béno, ménbéréh dob de sugu-suguén mano, ‘Méntafayén i uyote, éndob i de sungu do étéw sénéngkat gu énda fo médait ro mangéy dini. 9Agéw gom mangéy dob de dakél aguwon atin séngkat gom médoo do étéw taman atiy gito gome de.’ 10Mélaw i de sugu-suguén ménagéw ro dob de aguwon atin lénimud roy de médoo do étéw, sani kéluhanay de énggito ro do fiyo étéw brab do tete étéw. Atin mélaw i gonoy uyote ni toow fo ménféno bé étéwe. 11Endob amun ménahur i datue inok téngténgé noy de kana, énggito noy ségétéwe lagéy énda kéménégalén loo bé fatute dob uyote. 12Atin ménénginsa i datue mano, ‘Adih, sedek ménahur go dob ni uyot énda kéménégal go loo bé fatute?’ Endob énda séménumbul i lagéye ni. 13Tidéw béno, bénréh i datue dob de sugu-sugué no mano, ‘Ikét gom i de kémérén brab de sékéyén, atin ibér gom dob liyuy lawie ni mangéy dob délémone. Diyo kémérew brab kémigét i de kifé no.’ ”

14Atin fénggilid Jesusey binuwayae ni mano, “Non fiyon fo ké médooy de étéw sénéngkat i Tuluse, kloh saén i méfémilie de waléy do étéwén.”

Fantag bé buwise

15I de Fariseo, ménangéy ro sélimud sébero-bero saén. Atin ménsébéréh-béréh ro fantag bé ati kéténgkad ro bé Jesuse inok gébéréh bé békéne damén katabuwan. 16Tidéw béno, sénugu roy de dumo bé de kuyug ro brab de dumo bé de kuyug Datu Herod mangéy ménginsa dob Jesuse. Atin ménbéréh i de ni étéw dob Jesuse maro, “Maistéro, gétiga key toow i kétoro me. Brab métintu go, énda i isu ramigo mo bé de étéw. Yamula toroé moy toowe fantag bé kétayay Tuluse toow. 17Mélaw béréhém begey, ati karang me de, aw fatut gey ba mayad buwis dob Sesare, sani datue dob Roma taloo no énda?”

18Endob i Jesuse énggétiga noy tetee kétaya ro brab bénréhén bero mano, “I de begom do ubo-ubo gom saén méngintulus. Sedek télamané kom Begén fagakaran? 19Féténgténg gom Begén i félatahe kurta fégébuwis.”

Amun niraya ro de, 20ménénginsa i Jesuse dob berowe mano, “Ati gefee dawét brab falas gito gom dob nan?”

21Séménumbul ro maro, “Ka Sesar.”

Tidéw béno, bénréh Jesuse mano, “Iray gom dob Sesarey ka Sesare. Brab iray gom dob Tulusey kay Tuluse.”

22Amun énggélingoo roy ni, ménggaif ro bé késumbul Jesuse. Atin ménagéw ro ténagak roy Jesuse.

Fantag bé kétébulee

23Bé no so térésang, wén i de Saduseo ménangéy ro dob Jesuse. (Been i berowey de énda méngintoow bé kéfétébule i Tuluse bé de étéw moso.) 24Ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Maistéro, bénréh Moisese bé buluk i ofo i ménléhue, brab énggéféledo noy bawag ne, énda i nga ro, fatut bawagéy tuwaréy ne inok wén i séfu i ni étéw bé tuwaréy ne. 25Na, wén i fitéw gétéw sétuwaréy falan lagéy ménbati dini Brab i ofoe de ménawag. Tidéw béno, ménléhu énda i nga ro. Tidéw béno, i gétunduge de bénawagén soy bawage fénled i ofo ne. 26Atin ménléhu so énda i nga ro. Atin i gétéléwe de bénawagén so taman dob géfitéw ruwe. Endob ménléhu ro kéluhanan énda i nga ro. 27Tidéw béno, ménléhu soy ni libun. 28Mélaw bé gaiy kétébulee moso, ati isuwe bawag i ni libun bé de ni fitéw gétéw sétiman idéng? Non énggébawaga no bero kéluhanan bé méuyag ro de séna.”

29Séménumbul i Jesuse mano, “Tintu békén katabuwan i kéfégitung gome. Non énda gétiga kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse taloo noy barakat ne. 30Non amuk tébule i de étéw, ségiléw ro bé de télaki dob lawayo atin énda sébawag ro. 31Atin fantag bé kétébulee, aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse dob begome? 32Fiyon fo ké ménléhu i ro Abrahame, Isak, brab Jakob, bang i Tuluse, ‘Begéney Tuluse féngadafé Abrahame, Isake, brab Jakobe.’ I atag i ni, i Tuluse féngadaféy de méuyag do étéw, békén i de ménléhu.”

33Atin amun énggélingooy de étéw i ni kétoro Jesuse, ménggaif ro.

I toowe na fo gérotor sugu

34I de Fariseo, amun énggélingoo roy fantage bé kéféantés Jesuse bé de Saduseo, ménsélimud ro. 35Atin i ségétéwe bero témoro bé kitabe, ténéngkadén i Jesuse inok énda damén katabuwan i késumbul ne. 36Ménénginsa mano, “Maistéro, ati isuwe toow fo gérotor bé de sugu dob kukumay Tuluse?”

37Séménumbul i Jesuse mano, “Féimu go bé Kadnane Tulusém bé kéluhanay fédéw me, brab kéluhanay kamatu me, brab kéluhanay itunga muwe. 38Been i niy toowe fo gérotor sugu. 39I géruwowe toow fo gérotor sugu ringon so bé sunguwe de. Féimu go bé dumo muwe ringon so bé kéimu me bé kaame lowoh. 40I toowe atag i kéluhanay de kukuman niray Moisese betom tidéw dob ni ruwo timan sugu. Tidéw so dob niy kéluhanay ténoro i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”

41Amun ménlimud sénay de Fariseo, ménénginsa i Jesuse dob berowe mano, 42“Ati antaf gom bé Kristowe? Ati katufua nuwe?”

Séménubul i de Fariseo maro, “Dabid i katufua Kristowe.”

43Ménbéréh man i Jesuse mano, “Amuk loo, ati kéfanu-fanu nuwe ké fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé Dabide bé fédawétén i Kristowe ‘Kadnan?’ Non ménbéréh i Dabide mano, 44‘I Kadnane ménbéréh dob Kadna kuwe, sar go dob kuwono kuwe taman témabanu bé de sébanil Beem.’ 45Amuk féndawét Dabidey Kristowe ‘Kadnan’, ati kéfanu-fanu nuwe ké i Kristowe séfu Dabide saén?”

46Endob énda i ségétéw bero énggésumbul, ménantés ro. Atin tidéw bé no gai, éndaén i étéw émbaraw ménginsa dob Jesuse.