Search form

Mateo 22:10

10Mélaw i de sugu-suguén ménagéw ro dob de aguwon atin lénimud roy de médoo do étéw, sani kéluhanay de énggito ro do fiyo étéw brab do tete étéw. Atin mélaw i gonoy uyote ni toow fo ménféno bé étéwe.