Search form

Mateo 22:11

11Endob amun ménahur i datue inok téngténgé noy de kana, énggito noy ségétéwe lagéy énda kéménégalén loo bé fatute dob uyote.