Search form

Mateo 22:12

12Atin ménénginsa i datue mano, ‘Adih, sedek ménahur go dob ni uyot énda kéménégal go loo bé fatute?’ Endob énda séménumbul i lagéye ni.