Search form

Mateo 22:15

Fantag bé buwise

15I de Fariseo, ménangéy ro sélimud sébero-bero saén. Atin ménsébéréh-béréh ro fantag bé ati kéténgkad ro bé Jesuse inok gébéréh bé békéne damén katabuwan.