Search form

Mateo 22:18

18Endob i Jesuse énggétiga noy tetee kétaya ro brab bénréhén bero mano, “I de begom do ubo-ubo gom saén méngintulus. Sedek télamané kom Begén fagakaran?