Search form

Mateo 22:24

24Ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Maistéro, bénréh Moisese bé buluk i ofo i ménléhue, brab énggéféledo noy bawag ne, énda i nga ro, fatut bawagéy tuwaréy ne inok wén i séfu i ni étéw bé tuwaréy ne.