Search form

Mateo 22:25

25Na, wén i fitéw gétéw sétuwaréy falan lagéy ménbati dini Brab i ofoe de ménawag. Tidéw béno, ménléhu énda i nga ro. Tidéw béno, i gétunduge de bénawagén soy bawage fénled i ofo ne.