Search form

Mateo 22:26

26Atin ménléhu so énda i nga ro. Atin i gétéléwe de bénawagén so taman dob géfitéw ruwe. Endob ménléhu ro kéluhanan énda i nga ro.