Search form

Mateo 22:3

3Amun énggumah i gaiwe, sénuguén i de sugu-sugué no mangéy témawag bé de étéw sénéngkat ro brab émbéréh dob berowe bé énggumahén i gaiy uyote brab fatut magéw ro mangéy dob lawi ne. Endob ménika ro magéw.