Search form

Mateo 22:31

31Atin fantag bé kétébulee, aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse dob begome?