Search form

Mateo 22:36

36Ménénginsa mano, “Maistéro, ati isuwe toow fo gérotor bé de sugu dob kukumay Tuluse?”