Search form

Mateo 22:4

4Mélaw i datue ni sénuguén man i de ségiyo sugu-sugué no mangéy méréh dob de ni do étéw sénéngkat ro mano, ‘Méntafayén i karagiyae béleewe ni. Ménsumbalién i de bobo ayam atin méntogohén i kéluhanane. Enggomén, angéy gomén dob uyote ni.’