Search form

Mateo 22:40

40I toowe atag i kéluhanay de kukuman niray Moisese betom tidéw dob ni ruwo timan sugu. Tidéw so dob niy kéluhanay ténoro i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”