Search form

Mateo 22:45

45Amuk féndawét Dabidey Kristowe ‘Kadnan’, ati kéfanu-fanu nuwe ké i Kristowe séfu Dabide saén?”