Search form

Mateo 22:7

7Mélaw i datue ni toow fo ménkérit. Mélaw sénuguén i de sundalo no atin fénléhu roy de ni étéw ménméléhu, atin ténuwég roy ingéd ruwe.