Search form

Mateo 22:8

8Tidéw béno, ménbéréh dob de sugu-suguén mano, ‘Méntafayén i uyote, éndob i de sungu do étéw sénéngkat gu énda fo médait ro mangéy dini.