Search form

Mateo 23:29

29“Mékukum gom fo toow do témoro bé kitabe brab de begom do Fariseo. Ubo-ubo saén i kéféngintulus gome. Rémigo gom do fiyo lawi lébéngon kay de sénarigoy Tuluse, brab rémigo gom fiyo do lébéngon kay de métintu étéw ménrugayén ménléhu.