Search form

Mateo 23:30

30Atin béréhé kom makom, ‘Amuk méuyag gey bé gaiwe méuyag i de ni sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, énda mamung gey bé de katufua key méméléhu bero.’