Search form

Mateo 23:39

39Atin béréhé ku begom, tidéw béleewe ni, éndaén gito gom Begén taman énda émbéréh gom moso, ‘Féfiyonéy Tuluse damén i gégumahe tidéw dob Kadnane.’ ”