Search form

Mateo 23:8

8Endob kagom fédayaén i de étéw fédawét ro begom ‘Maistéro’, non fantay-fantay gom sédumon atin ségétéw saén i Maistéro gome.