Search form

Mateo 24:14

14Atin i ni Fiyo Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse uretén dob kéluhanay de ingéd dob duniyae ni inok gétigay kéluhanay de étéw. Tidéw béno, gégumah i tamanane.