Search form

Mateo 24:15

15“Atin gito gom i ‘Mékésirang-sirange Surga’ bénréh i sénarigoy Tuluse féndawét Daniel bé do gétah. Atin témindég dob mékétéfuwe gonon.” (Fégésobutéy masawe.)