Search form

Mateo 25

I binuwayae fantag bé de folo gétéw kénogon

1Atin nuret Jesuse man i sébaane binuwaya fantag bé késéfule ne mano, “I kéféguléw i Tuluse loo bé ni. Wén i do folo gétéw kénogon. Nangéy ro bénalak i ségétéwe témérima lagéy. I séngae kénogon wén i kaan solo nuwit. 2Endob i limowe de gétéw do béngu brab i de limo de gétéw do métilédtéd. 3Non i de limo de do béngu ménuwit ro do solo éndob énda i do wayégén. 4Endob i de limo de gétéw do métilédtéd nuwit roy de solo brab de katiya ménféno fitroliyo. 5Tidéw béno, ménlis i témérimawe ni lagéy. Atin mélaw ménwaléy manat i de ni folo gétéw kénogon. Atin énggéfidong ro.

6“Amun kérara kélungononén, wén i mékese mano, ‘Ay ni nén i témérimawe lagéy énggumahén! Enggomén, angéy gom balak.’ 7Sonom béno, méntek i de folo ni gétéw kénogon, atin ténumo roy de solo ro. 8Tidéw béno, i de béngu ni do kénogon bénréh ro dob de métilédtéd do kénogon maro, ‘Irayan gey bé fitroliyo goma nan, non ménfadéng i de solo gey.’ 9Endob séménumbul i de métilédtéd do kénogon maro, ‘Enda fakayén non kulang i fitroliyo geye ké tukido key de begom. Fatut angéy gom de béléy kagom.’ 10Mélaw ménagéw i de béngu ni do kénogon inok méléy ro do fitroliyo. Atin amun ménagéw ro, énggumahén i témérimawe lagéy. Atin i limowe de do énggétafay, ménodor ro bé témérimawe ni lagéy ménahur ro dob uyote. Tidéw béno, ménfintuén i béngawane.

11“Enda mérugayén tidéw béno, énggumah man i de béngu do kénogon. Atin téménawag ro maro, ‘Maistéro, féahurén gey.’ 12Endob séménumbul i témérimawe ni lagéy mano, ‘Tintu fo énda gélolo gu begom.’ ”

13Atin fénggilid Jesusey binuwayae ni mano, “Been i funa kome fatut mingat. Non énda gétiga kom i gai guwe séfule.”

14Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén mano, “Wén i ségétéwe étéw ménagéw mangéy dob mérayue ingéd. Amun énda séna magéwén de, ténawagén i de sugu-sugué no atin sénarigén i de languntama no dob berowe. 15Nirayén dob séngae sugu-suguén loo bé kétilédtéd ruwe. Dob sunguwe de niraya no limo ngibu kurta. Atin dob géruwowe de niraya no ruwo ngibu, atin dob gétéléwe de niraya no séngibu kurta. Tidéw béno, ménagéwén i ni étéw ménangéy dob mérayue ingéd. 16Sonom so bé kéagéw i amu ruwe, i sunguwe sugu-suguén méndagang-dagang. Atin énggéinség de limo ngibu kurta. 17Atin loo so bé niy rénigoy géruwowe sugu-suguén, atin énggéinség de ruwo ngibu kurta. 18Endob i gétéléwe sugu-suguén ménagéw brab kéménalut dob fantade, atin lénébéngén i séngibuwe kurta sénarig dob beene.

19“Tidéw béno, amun ménrugayén, ménséfule i amu ruwe atin ténawagén i de sugu-sugué no inok étuké noy kurta ne. 20Atin i sunguwe sugu-suguén, téméningé brab ménbéréh dob amu ne mano, ‘Amu, ay niy limowe ngibu kurta sénarigém dob begéne. Ay ni soy limowe ngibu kurta inségén.’ 21Atin ménbéréh i amu ne mano, ‘Fiyo, mésarigon go brab fiyo go sugu-suguén. Non mésarigon go bé klohe, mésarigon go so bé médoowe. Méuyotu ké moror go séréngan begén.’ 22Tidéw béno, i géruwowe sugu-suguén téméningé brab ménbéréh mano, ‘Amu, ay niy ruwowe ngibu kurta sénarigém dob begéne. Atin ay ni soy ruwowe ngibu inségén.’ 23Tidéw béno, ménbéréh i amu ne mano, ‘Fiyo, mésarigon go brab fiyo go sugu-suguén. Non mésarigon go bé klohe, mésarigon go so bé médoowe. Méuyotu ké moror go séréngan begén.’ 24Tidéw béno, téméningé i gétéléwe sugu-suguén. Atin ménbéréh mano, ‘Amu, gétiga ku beem métégas go fo étéw. Edoté moy békéne kaam, brab kétéwé moy békéne nohokém. 25Mélaw mégilaku fo beem. Atin mélaw, ménagéwu brab bénunéy guy kurta me dob fantade inok énda métadino. Atin téngténgém, ay niy séngibuwe kurta sénarigém dob begéne.’ 26Tidéw béno, ménkérit i amu ne, atin ménbéréh mano, ‘Tete go fo sugu-suguén brab faukén go fo toow. Aw gétiga mo médotu kun bé békéne kagén, brab kéntéw guy békéne nohok gu? 27Amuk kémarang go loo bé nan, fatut damén féndiyoém i kurtae dob bangkue inok buluk séfuleu, fakay doté ku brab wén i inségén.’ 28Tidéw béno, bénréh i amue ni dob de étéw dob sékulo ruwe téménindég mano, ‘Dot gom i kurta ne atin iray gom dob ségétéwe wén i folo ngibu kurtaén. 29Non i de étéw mésarigon ro, umanan irayan inok waléy médooy karowe de. Endob i de étéw énda mésarigon ro, fiyon i klohe dob berowe dotén so. 30Atin i ni tete sugu-suguén, ibér gom dob liyuwe dob délémone gonon. Diyo kémérew brab kémigét i de kifé no.’ ”

I de bili-bili brab do kambing

31Atin ménuret man i Jesuse ségiyo binuwaya mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, amuk séfuleu begey i de télaki gu inok méguléw, mésaru dob sarane kay méguléwe. 32Atin mélimud dob adafa kuwey kéluhanay de étéw. Atin féganané kuy de fiyo étéw bé de tete étéw ségiléw bé kéféganay témalimae bili-bili bé de bili-bili no brab de kambing. 33Atin fédiyoé kuy de fiyo étéw dob kuwono kuwe atin fédiyoé kuy de tete étéw dob biwong guwe. 34Atin i Begéne, sani méguléwe, béréhé ku dob de fiyo étéw dob kuwono kuwe maku, ‘Fénfiyoy Abay guwe Tulus begom. Enggomén, ahur gom dob kéféguléw i Tuluse loo bé kébantak ne de tidéw bé kélimbag ne bé duniyae ni. 35Non amun ménlayafu, fénama gom Begén. Atin amun méntéruménu, féniném gom Begén. Atin amun énda séna gélolo gom Begén, ténayakuf gom Begén dob de lawi gom. 36Atin amun énda i kégal gu, fénkégal gom Begén. Atin amun déménruunu, ténalima gom Begén. Atin amun ménférisuwu, ténukaw gom Begén.’ 37Tidéw béno, i de ni fiyo étéw émbéréh dob Begéne maro, ‘Kadnan, kédiron i kégito geye Beem mélayaf atin fénama gey Beem, taloo no térumén go atin féniném gey Beem? 38Brab kédiron i kétayakuf geye Beem dob de lawi gey fiyon fo ké énda séna gélolo gey Beem? Brab kédiron i kégito geye Beem félawas atin féngkégal gey Beem? 39Brab kédiron i kégito geye Beem déméruun taloo no ménférisu go atin ténukaw gey Beem?’ 40Tidéw béno, béréhé ku bé de fiyo étéw maku, ‘Béréhé ku begom i toowe, amun ménggédaw gom bé ségétéwe gérifantad dumo gu, maak ménggédaw gom so Begén.’ 41Tidéw béno, béréhé ku dob de étéw dob biwong guwe maku, ‘I begome médait gom mékukum, férayu gom tidéw dob Begéne. Angéy gom dob aféye énda émfandaén taman sa taman méntafayén ka Satanase brab de kaan do kuyug do saitan. 42Non amun ménlayafu, énda fénama gom Begén. Atin amun méntéruménu, énda féniném gom Begén. 43Atin amun énda gélolo gom Begén, énda ténayakuf gom Begén dob de lawi gom. Atin amun énda i kégal gu, énda fénkégal gom Begén. Atin amun déménruunu brab amun ménférisuwu, énda ténalima gom Begén.’ 44Tidéw béno, i de ni tete étéw émbéréh ro maro, ‘Kadnan, kédiron wayoy kégito geye Beem mélayaf taloo no térumén, taloo no ségétéw go énda gélolo gey de, taloo no énda i kégalém, taloo no déméruun, taloo no ménférisu, atin énda ténabang gey Beem?’ 45Atin i Begéne, sani méguléwe, sumbulo ku bero maku, ‘Béréhé ku begome i toowe, amun énda ténabang gom i ségétéwe toow fo gérifantad kuyug gu, maak énda so ténabang gom Begén.’ 46Tidéw béno, i de ni do tete étéw, féangéyé ku bero dob uleono emferno inok mékukum ro taman sa taman. Endob i de métintu do étéw gédoté roy umule magufusa.”