Search form

Mateo 25:14

14Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén mano, “Wén i ségétéwe étéw ménagéw mangéy dob mérayue ingéd. Amun énda séna magéwén de, ténawagén i de sugu-sugué no atin sénarigén i de languntama no dob berowe.