Search form

Mateo 25:20

20Atin i sunguwe sugu-suguén, téméningé brab ménbéréh dob amu ne mano, ‘Amu, ay niy limowe ngibu kurta sénarigém dob begéne. Ay ni soy limowe ngibu kurta inségén.’