Search form

Mateo 25:31

I de bili-bili brab do kambing

31Atin ménuret man i Jesuse ségiyo binuwaya mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, amuk séfuleu begey i de télaki gu inok méguléw, mésaru dob sarane kay méguléwe.