Search form

Mateo 25:32

32Atin mélimud dob adafa kuwey kéluhanay de étéw. Atin féganané kuy de fiyo étéw bé de tete étéw ségiléw bé kéféganay témalimae bili-bili bé de bili-bili no brab de kambing.