Search form

Mateo 25:34

34Atin i Begéne, sani méguléwe, béréhé ku dob de fiyo étéw dob kuwono kuwe maku, ‘Fénfiyoy Abay guwe Tulus begom. Enggomén, ahur gom dob kéféguléw i Tuluse loo bé kébantak ne de tidéw bé kélimbag ne bé duniyae ni.