Search form

Mateo 25:40

40Tidéw béno, béréhé ku bé de fiyo étéw maku, ‘Béréhé ku begom i toowe, amun ménggédaw gom bé ségétéwe gérifantad dumo gu, maak ménggédaw gom so Begén.’