Search form

Mateo 25:45

45Atin i Begéne, sani méguléwe, sumbulo ku bero maku, ‘Béréhé ku begome i toowe, amun énda ténabang gom i ségétéwe toow fo gérifantad kuyug gu, maak énda so ténabang gom Begén.’