Search form

Mateo 26:16

16Tidéw bé no gai, sénléd Judasey fiyowe gai fékéfoén i Jesuse.