Search form

Mateo 26:2

2“Gétiga kom amuk méifus i ruwowe gétérésangan, gégumah i gaiy kanduli tome do Judio féndawét ‘Témara.’ Bé béno, i Begéne sani Nga i Kéilawane, atéénu inok féléhué ro Begén dob kruse.”