Search form

Mateo 26:25

25Tidéw béno, ménbéréh i Judase sani ménfékéfoe de mano, “Maistéro, békén begén, hay?”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Hoo, beem.”