Search form

Mateo 26:35

35Ménbéréh man i Pedrowe mano, “Enda fo dirungé ku Beem, fiyon fo ké méléhuu séréngan Beem.”

Atin loo so bé niy kébéréh i de kéluhanay de dumo kuyugén.