Search form

Mateo 26:56

56Endob ménrigoy kéluhanay de ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse sénulat i de sénarigo no.”

Tidéw béno, kéluhanay de kuyugén ménraréy ténagak roy Jesuse.