Search form

Mateo 27

1Amun toow géfuwén, i kéluhanay de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio, ménlimud ro inok bantaké roy kéféléhu ruwe bé Jesuse. 2Atin nikét roy Jesuse brab nangéy ro naté dob Pilatowe sani méguléwe tidéw Roma.

I kéléhu Judase

3I Judase, sani ménfékéfoe de, amun énggito noy kékukume bé Jesuse, énggésénule. Mélaw nuwitén séfule i téléwe folo félatah mangéy dob de odoroy de fadi brab dob de odoroy de Judio. 4Atin ménbéréh mano, “Ménsalau non fénkéfo gu inok féléhuén i ni ségétéw étéw énda i rénigo no tete.”

Endob séménumbul i de odoron maro, “Ulanden dob begeye. Kaam saén sala i nan.”

5Tidéw béno, i Judase nibérén i de kurta ni dob lawi i Tuluse, atin ménagéw tidéw diyo. Atin ménfétoyo méntébitin.

6I de odoroy de fadi ténimu roy de félatah ni brab ménbéréh ro maro, “I ni kurta fénggéféléhu bé étéwe, mélaw énda fakayén dob kitab tome itongén dob tulakane dob lawi i Tuluse.” 7Atin amun ménagayun ro, nusar roy kurtae ni fégébéléy bé fantad i ségétéwe rémigo binangga, inok wén i fantad lébéngon bé de étéw énda bati ro dob Jerusalem. 8Been i funay fantade ni féndawét “Démara Fantad” taman béleewe ni.

9Mélaw méntuman i kébéréh i sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé do gétah féndawét Jeremias mano, “Endot roy téléwe folo félatah, sani kurtae ménagayun i de Judio fénggébéléy de. 10Atin nusar roy ni kurta fénggébéléy bé fantad i ségétéwe rémigo do binangga, loo bé sugu i Kadnane Begén.” Been i niy kébéréh Jeremiase bé gétahe.

I kékukume bé Jesuse

11Atin i Jesuse téménindég dob adafay méguléwe tidéw Roma féndawét Pilato. Atin fénénginsaa noy Jesuse mano, “Aw Beem i Datu i de Judio?”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Beem i ménbéréh de.” 12Endob amun ténébo i de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio, ménantés saén i Jesuse.

13Mélaw ménbéréh i Pilatowe dob Jesuse mano, “Sedek énda sumbulo moy kéluhanay de kétobo ro ni Beem?”

14Endob énda séménumbul i Jesuse, ménantés saén. Mélaw ménggaif fo toow i méguléwe.

15I ni ménrigowe bé gaiy kékandulie Témara. Atin i adat i méguléwe, sénga kanduli ro Témara témangéy ségétéw férisu fémiliéy de ménlimud do Judio. 16Bé no gai, wén soy ségétéwe bantugén férisu féndawét Barabas. 17Mélaw amun ménlimud i de étéw, ménénginsa i Pilatowe dob berowe mano, “Ati isuwe kétaya kom tangéyé ku inok géésut dob begome? Barabas loo ké Jesuse féndawét so Kristo?” 18Rénigo noy ni non énggétiga no i de odoroy de Judio, naté roy Jesuse non méndaléw ro de.

19Amun diyo ménsar i Pilatowe dob saray kémukume, fénsamfay i bawag ney sébaane kébéréh mano, “Kago rigonén i éntingayéne dob ni étéw énda i salaén. Non wén i énggétéginéfo kuwe na kélungonono atin toowu fo ménbuku fantag bé Beene.”

20Endob i de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio, fénfagayu roy de ménlimud do étéw bé ongoté ro dob Pilatowey tangéyé noy Barabase, atin féléhuén i Jesuse. 21Endob i Pilatowe ménénginsa mano, “Aw ati isuwe wayo kétaya kom tangéyén inok géésut dob begome?”

Atin séménumbul i de étéw maro, “Barabas.”

22Atin ménénginsa i Pilatowe mano, “Ati mélaw i rigoné kuwe dob Jesuse féndawét so Kristo?”

Séménumbul ro kéluhanan maro, “Féléhuén dob kruse!”

23Endob ménénginsa man i Pilatowe mano, “Endob ati tetee rénigo no?”

Tidéw béno, ménkes i de étéw minut métanug maro, “Féléhuén dob kruse!”

24Amun énggétiga Pilatowe énda fo magayun i de étéw atin sérimbur ro séko, éndotén i wayége atin méngguse dob téngaangay de étéw. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Békén kagén sala i kéléhu i ni étéw énda i salaén. Kagom saén aturan.”

25Atin ménbéréh i kéluhanay de étéw maro, “Kagey aturan i kéléhu ne brab aturay de séfu gey so.”

26Tidéw béno, ténangéy Pilatowey Barabase mésut mangéy dob de étéw. Atin féntafésén i Jesuse. Tidéw béno, natéén dob de sundalo inok kélabo ro dob kruse.

27Tidéw béno, i de sundalo Pilato nuwit roy Jesuse mahur dob lawi Pilatowe. Atin i kéluhanay de dumo ro sundalo ségébataliyon ménlimud ro géliwét bé Jesuse. 28Atin lénékas roy de kégalén brab fénkégal ro bé furowe kégal maak datu. 29Tidéw béno, lénuku roy suwarane kélég atin fénsayaf ro bé Jesuse, atin féndiyo roy kayéwe dob kuwonone kémérén ubo-ubo maak datu. Tidéw béno, ménlingkuwéd ro dob adafa nuwe brab déniyangka ro. Atin ménbéréh ro maro, “Méraru damén i datu i de Judio.” 30Atin dénuraa ro, brab éndot roy ni kayéw tidéw dob kémér ne brab bénadas roy uléw ne. 31Amun énggilid ro déniyangka, lénékas roy furowe ni kégalén brab fénkégal ro man bé kaane kégal. Tidéw béno, nuwit ro mésut inok kélaboné ro dob kruse.

Kénlabo roy Jesuse dob kruse

32I lala ruwe magéw tidéw Jerusalem, énggébalaka roy étéwe féndawét Simon tidéw dob ingéde Siren. Atin i de sundalo fénégés ro démuwal bé krus Jesuse. 33Atin énggumah ro dob sébaane gonon féndawét Golgota (i atag ne “gonoy kulobong uléwe.”) 34Diyo niray roy arake sénlawék bé uwae fégékédan démawét féniném ro bé Jesuse. Endob amun éngétemtemo no, ménika de miném.

35Tidéw béno, kénlabo ro dob kruse. Atin sénbaad roy de kégalén bé késékungkungo ruwe de. 36Tidéw béno, ménsar ro diyo ténéngténg roy Jesuse. 37Atin féndiyo roy sénulat ruwe fingé rotor bé uléw Jesuse bé kétébo ruwe de mano, “Ay niy Jesuse, sani datu i de Judio.” 38Tidéw béno, kénlabo ro dob de krus i ruwowe gétéw tulisan, i ségétéwe de fingé dob kuwono nuwe brab i ségétéwe de fingé dob biwong ne.

39Atin i de étéw, téménara ro dob adafa Jesuse atin déniyangka ro brab dénangu-danguo ro inok dowoyé ro. 40Atin ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Bénréhém bé binasané moy lawi i Tuluse atin fétindégé mo man bé téléwe gétérésangan. Amuk tintu Nga i Tuluse Beem, tabangém i lowoh me atin lus go tidéw dob krusa nan inok énda méléhu go.”

41Atin ségiléw so bé ni, i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe brab de odoroy de Judio déniyangka ro. 42Ménbéréh ro maro, “Ténabangén i de ségiyo étéw inok énda méléhu ro, éndob énda gétabanga noy lowoh ne inok énda méléhuén. Amuk Beeney datu tome do Judio, fatut mélus tidéw dob krusa nan inok géunur tom de. 43Sémarig bé Tuluse brab bénréhén bé Been kun i Nga i Tuluse. Na, énténgé tom ké féimuéy Tuluse brab tabangé no béleewe ni inok énda méléhuén.”

44Atin fiyon i de tulisan séréngan bé Jesuse kénlabo dob de krus, déniyangka ro so.

I kéléhu Jesuse

45Amun géutuhén, ménwaléy délémon i kéluhanay fantade taman ménifus i téléwe géuras. 46Amun géraraan lémudug i térésange de, ménkes i Jesuse mano, “Eli, Eli, lama sabaktani?” I atag ne, “Tulus gu, Tulus gu, sedek ténagakém Begén?”

47Atin i de dumo bé de étéw témindég diyo, énggélingoo roy ni kébéréhén, atin ménbéréh ro maro, “Tawagé noy Eliase.” 48Atin wén i ségétéwe bero ménagayas éndotén i maake gafas, nérémén dob mélémuwe arak, féndiyoén dob kayéwe, brab ténunggulén dob ba Jesuse inok fééséfén de damén.

49Endob i de dumo bé de étéw téméngténg, ménbéréh ro maro, “Fédayaém mon, non méuyot gey de téméngténg ké gégumah i Eliase témabangan de inok énda méléhuén.”

50Tidéw béno, ménkes man i Jesuse atin ménléhuén.

51Tidéw béno, i rindunge dob lawi i Tuluse ruwoy ménsésédaya nuwe tidéw rotor mangéy fantad. Atin wén i émbagére luba brab wén i de dakél batéw ménséufak. 52Atin wén i de takub do lébéng ménungka brab médooy de ménléhu do étéw i Tuluse méntébule ro. 53Ménagéw ro tidéw dob de lébéng ro. Atin amun méntébule i Jesuse, ménangéy ro mahur dob mékétéfuwe ingéd Jerusalem brab méntéfégito dob médoowe do étéw.

54I odoroy de sundalo brab de sundalo no ténulik roy Jesuse, amun énggito roy ni luba brab kéluhanay de ni ménrigo, toow fo ménggilak ro. Atin ménbéréh ro maro, “Tintu fo Been i Nga i Tuluse.”

55Diyo soy de médoo do libun, kémulay ro tidéw dob gétangkae. Beroy de libun ménfuray bé Jesuse tidéw Galilea brab ténabang ro. 56Bero ro Maria tidéw Magdala, brab Maria idéng Santiagowe brab Jose, brab idéng Juane brab Santiagowe sani de nga Sebedeo.

I kélébénge bé Jesuse

57Amun témégénén, énggumah i ségétéwe lagéy kawasa tidéw Arimatea. I dawét ne Jose atin been soy ségétéwe kuyug Jesuse. 58Ménangéy dob Pilatowe, atin nongotén i bangkay Jesuse. Atin sénuguén i Pilatowe ké fakay ro iray i bangkay Jesuse dob Josehe ni. 59Mélaw éndot Josehe, atin bénausén bé mantuwe fute safut. 60Tidéw béno, féndiyoén dob kaane lébéng, mantu séna ténosong dob rangih i fingase. Tidéw béno, kénriringén i dakéle batéw fénggétélébén bé béngaway lébénge ni. Atin tidéw béno, ménagéw i Josehe tidéw diyo. 61Atin diyo i Mariahe tidéw Magdala brab dumo nuwe féndawét so Maria. Ménsar ro dob saréwoy lébénge.

62Bé gétunduge de fuweh, Sabado. Atin i de odoroy de fadi brab de Fariseo ménlimud ro bero ro Pilato. 63Atin ménbéréh ro maro, “Datu, gétédémo key bé méuyag sénay nan étéw ubo-ubo datu gey, bénréhén bé tébule kun ké méifus i téléwe gétérésangan. 64Mélaw fiyo ké sugu go bé de guwardiya inok tintu bantayan i lébéng ne taman bé gétéléwe gétérésangan, inok i de kuyugén énda géahur ro témulis bé bangkay ne atin béréhé ro dob de étéw bé méntébule. Non toow na fo gétimal i nan tugi bé sunguwe de.”

65Séménumbul i Pilatowe mano, “Dot gom bé de sundalo gu mantay bé lébéng ne inok énda i géahur diyo.”

66Mélaw ménagéw ro atin rénigo roy tandae dob béngaway lébénge inok gito ro ké wén i mahur de. Tidéw béno, féndiyo roy de guwardiya mantayan de.