Search form

Mateo 27:12

12Endob amun ténébo i de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio, ménantés saén i Jesuse.