Search form

Mateo 27:14

14Endob énda séménumbul i Jesuse, ménantés saén. Mélaw ménggaif fo toow i méguléwe.