Search form

Mateo 27:15

15I ni ménrigowe bé gaiy kékandulie Témara. Atin i adat i méguléwe, sénga kanduli ro Témara témangéy ségétéw férisu fémiliéy de ménlimud do Judio.