Search form

Mateo 27:21

21Endob i Pilatowe ménénginsa mano, “Aw ati isuwe wayo kétaya kom tangéyén inok géésut dob begome?”

Atin séménumbul i de étéw maro, “Barabas.”