Search form

Mateo 27:32

Kénlabo roy Jesuse dob kruse

32I lala ruwe magéw tidéw Jerusalem, énggébalaka roy étéwe féndawét Simon tidéw dob ingéde Siren. Atin i de sundalo fénégés ro démuwal bé krus Jesuse.