Search form

Mateo 27:44

44Atin fiyon i de tulisan séréngan bé Jesuse kénlabo dob de krus, déniyangka ro so.