Search form

Mateo 27:57

I kélébénge bé Jesuse

57Amun témégénén, énggumah i ségétéwe lagéy kawasa tidéw Arimatea. I dawét ne Jose atin been soy ségétéwe kuyug Jesuse.