Search form

Mateo 27:66

66Mélaw ménagéw ro atin rénigo roy tandae dob béngaway lébénge inok gito ro ké wén i mahur de. Tidéw béno, féndiyo roy de guwardiya mantayan de.