Search form

Mateo 27:9

9Mélaw méntuman i kébéréh i sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé do gétah féndawét Jeremias mano, “Endot roy téléwe folo félatah, sani kurtae ménagayun i de Judio fénggébéléy de.