Search form

Mateo 28

I kétébule Jesuse

1Amun ménifus i Sabadowe de, toow géfuwén bé Duminggue de, i Mariahe tidéw Magdala ménagéw mangéy dob lébéng Jesuse beroy dumo nuwe libun féndawét so Maria inok angéyé ro téngténgén i lébénge ni. 2Atin méntékow wén i émbagér luba, atin i télakiy Kadnane ménlus tidéw dob lawayo. Kénriringén i dakéle batéw tidéw dob béngaway lébénge, atin ménsar diyo dob batéwo no. 3I falas ne maak kilot atin toow fo fute i kégal ne. 4Sonom béno, i de guwardiya diyo ménwaléy ro toow fo ménggilak, brab léménukub ro. Atin méntéléngkéb ro maak do ménléhu ro.

5Atin i télakiwe ni ménbéréh dob de libun ni mano, “Kagom mégilak, Gétiga ku sélédé kom i Jesuse, sani fénléhu ruwe dob kruse. 6Endob éndaén dini no, non méntébuleén loo bé bénréh ne mérigo. Enggomén ahur gom, téngténg gom i gono nuwe méniro. 7Na, fagayas gom agéw mangéy dob de kuyugén atin uret gom dob berowe makom, ‘Méntébuleén i Jesuse. Atin mangéy béni Galilea métah begom. Gito gom diyo.’ Na, taus gom brab fégétédém gom i ni bénréh gu begom.”

8Mélaw ménagayas ro ménagéw tidéw dob lébénge ni. Atin fiyon fo ké ménggilak ro, ménoror ro so. Atin léménéntu ro mangéy dob de kuyugén inok ureté ro dob berowe.

9Atin tékow bénalak Jesusey de libun ni atin ménbéréh dob berowe mano, “Fiyo térésang.” Tidéw béno, ménfégédét ro dob Beene brab génamak roy sékéy ne atin fénéngadaf ro. 10Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Kagom mégilak. Agéw gom atin béréh gom dob de kuyug gu bé fatut magéw ro mangéy Galilea, atin gito ro Begén diyo.”

11Amun ménagéw i de ni libun, i de dumo bé de sundalo mantay bé lébénge ni ménséfule ro mangéy Jerusalem atin nuret ro dob de odoroy de fadi i kéluhanay ménrigowe. 12Mélaw i de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio, ménsélimud ro. Atin ménagayun ro ké ati rigoné ruwe. Niraya ro médoo kurta i de sundalo. 13Atin bénréh ro bero maro, “Béréh gom bé nangéy i de kuyugén i bangkay ne bé kélungonone atin fénénakaw ro bé lala gome fidong. 14Atin amuk énggélingooy méguléwey fantage bé ni, béréhé key dob beene inok énda mékéritén begom atin mélaw énda i funa kom mégilak.”

15Tidéw béno, i de guwardiya, éndot roy kurtae ni atin nodoro roy sugu i de odoroy de Judio ni. Atin mélaw, taman so béleewe ni, wén i do Judio muret bé ni uret.

Méntéfégito man i Jesuse

16Tidéw béno, i de folo bra sébaan kuyugén ménagéw ro mangéy Galilea dob sébaane tuduk bénréh Jesuse fatut ayo ro. 17Atin amun énggito roy Jesuse, fénéngadaf ro, fiyon fo ké wén i de dumo bero ruwo-ruwoy de fédéw ro munur de. 18Atin ménfégédét i Jesuse dob berowe atin ménbéréh mano, “I kéluhanay kuwagibé méguléw dob lawayo brab dob fantade niray dob Begéne. 19Mélaw angéy gom dob kéluhanay de ingéd dob duniyae ni atin féunur gom i kéluhanay de étéw bé Begéne. Bautis gom bero dob dawét i Abaye Tulus, brab Nga i Tuluse, brab Rémogor i Tuluse. 20Atin toro gom bero bé fatut odoro roy kéluhanay de sugu gu begom. Atin fégétédém gom i ni, diniwu dob begome sénga tékélid taman dob tamfaday duniyae ni.”