Search form

Mateo 28:1

I kétébule Jesuse

1Amun ménifus i Sabadowe de, toow géfuwén bé Duminggue de, i Mariahe tidéw Magdala ménagéw mangéy dob lébéng Jesuse beroy dumo nuwe libun féndawét so Maria inok angéyé ro téngténgén i lébénge ni.