Search form

Mateo 28:10

10Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Kagom mégilak. Agéw gom atin béréh gom dob de kuyug gu bé fatut magéw ro mangéy Galilea, atin gito ro Begén diyo.”