Search form

Mateo 28:11

11Amun ménagéw i de ni libun, i de dumo bé de sundalo mantay bé lébénge ni ménséfule ro mangéy Jerusalem atin nuret ro dob de odoroy de fadi i kéluhanay ménrigowe.